Waaberi-hankkeen selvitys valottaa yrittäjyyspalveluiden saavutettavuutta pääkaupunkiseudulla

Hankkeessamme valmistunut selvitys tarkastelee erilaisten maahanmuuttajille suunnattujen yrittäjyyspalveluiden saavutettavuutta Helsingin seudulla suomensomalialaisten yrittäjien näkökulmasta. Selvityksentekijä Rosa Rantanen on yhdessä tutkimusavustaja Abdirahman Ragen kanssa haastatellut sekä suomensomalialaisia yrittäjiä että yrittäjyyspalveluita tarjoavia tahoja aiheesta.

Selvityksen tuloksena havaittiin, että keinoja suomensomalialaisten yrittäjyyden tukemikseksi olisivat mm. palvelukentän yhteistyön vahvistaminen, vertaistuen lisääminen sekä palveluiden parempi kohdentaminen. Lisäksi erilaisten tilojen luominen unelmien toteuttamiselle sekä islamilaisen rahoitusjärjestelmän tutkiminen ja mahdollistaminen nähtiin yrittäjyysedellytyksiä edistäviksi asioiksi.

Toivomme, että selvitys tavoittaa laajasti palveluntarjoajia, jotta erilaiset toimijat voivat kehittää palveluitaan vastaamaan esiin nousseisiin suomensomalialaisen kohderyhmän palvelutarpeisiin, ja sitä kautta tukea suomensomalialaisten yrittäjyyttä.

“Tässä selvityksessä tarkastellaan sitä, miten erilaiset maahanmuuttajille tarkoitetut yrittäjyyspalvelut tavoittavat suomensomalialaisia Helsingin seudulla. Selvitys on osa Suomi-Somalia Seuran Waaberi-hanketta, joka pyrkii tukemaan suomensomalialaisten yrittäjyys- ja työllistymisedellytyksiä. Tarkoituksena on kartoittaa, millaisia haasteita ja onnistumisia yrittäjyyspalveluiden käyttöön liittyy ja miten ne saavuttavat suomensomalialaista kohderyhmää pääkaupunkiseudulla.

Selvityksessä verrataan tämänhetkistä tilannetta muutamien vuosien takaisiin tietoihin: nouseeko esille edelleen samoja kysymyksiä ja mikä on toisaalta muuttunut? Tarkoituksena on tunnistaa ongelmakohtia, mutta keskittyä siihen, miten yrityspalveluita ja yrittäjyyteen kannustamista voitaisiin käytännössä vahvistaa. “

Selvityksen voit ladata ja lukea tästä.
Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.